ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಟಿಪ್ಡ್ ಟೂಲ್ ಬಿಟ್

ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಟಿಪ್ಡ್ ಟೂಲ್ ಬಿಟ್