ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಟಿಪ್ಡ್ ಹೋಲ್ ಕಟ್ಟರ್

ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಟಿಪ್ಡ್ ಹೋಲ್ ಕಟ್ಟರ್